Mötet inleddes med en parentation över avlidna medlemmar. I parentationen ingick ljuständning, namnuppläsning, solosång, körsång och diktläsning. Till årsmötets ordförande valdes Leif Bohman och sekreterare Marianne Norblad. Verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen redovisades och lades till handlingarna.

Av verksamhetsberättelsen framgick SPF Mjölkuddens omfattande programverksamhet under 2018 som exempelvis månadsmöten, månatliga kafémöten och vår pub. Vidare genomfördes ett flertal studiecirklar, friskvårdsaktiviteter, teaterbesök, resor såväl regionalt som utomlands och slutligen omnämndes vårt lyckade 25-års jubileum. Styrelsen gavs ansvarsfrihet av årsmötet och styrelsens förslag till budget för år 2019 godkändes.

Medlemsavgiften beslöts att höjas till 250 kr för år 2019. Styrelsen och funktionärer valdes, till ordföranden omvaldes Kent Nilsson och som ny sekreterare valdes Marianne Norblad. Till valberedning omvaldes Mona Wänman samt Staffan Bengtsson och nyval av Kjell Lindgren.

Ordförande Kent Nilsson avslutade mötet med att tacka för förtroendet och det stora deltagandet vid årsmötet som avslutades med kaffe och en smörgås.