Kalix Golf AB begärdes i konkurs hösten år 2018.

Kalix kommun fick då infria borgensåtagandet från år 2012, vilket uppgick till 14,8 miljoner kronor, vilket i sin tur belastar 2018 års resultat för Kalix kommun med motsvarande summa.

Konkursförvaltaren advokat Magnus Müchler lär nu ha meddelat att det inte finns någon köpare till anläggningen. Förslaget är att Kalix kommun inleder förhandlingar med konkursförvaltaren om att köpa fastigheterna och eventuellt tillhörande inventarier.

Marken, Kalix Grytnäs 1:178 och Kalix Grytnäs 2:10, har taxeringsvärden på 1 060 000 kronor.

"Marken är strategiskt viktig för att kunna bedriva golfverksamhet i Kalix kommun men kan även vara av intresse för annan utveckling till exempel turismnäring och bostadsbyggande" står det i beslutsunderlaget som kommunstyrelsens politiker har på bordet på måndag.

Förslaget är vidare att kommunstyrelsen, under förutsättning att de beslutar att köpa fastigheterna, beslutar att uppdraget att driva golfbanan från ges till fritids- och kulturnämnden.

Där sägs att driften kan ske genom att nämnden tecknar driftsavtal med annan part.

Förslaget är vidare att nämnden får ett verksamhetsanslag på 1,2 miljoner kronor per år.

"Kalix kommun saknar förutsättningar att driva kommersiell golfverksamhet i egen regi vilket innebär att om det uppstår svårigheter att teckna ett driftsavtal kan det innebära att vi inte kan bedriva golfverksamhet sommaren 2019" står det i beslutsunderlaget.

Företrädare för golfklubben har yttrat sig i frågan till kommunen.

"Vi anser att Kalix kommun ska stå som ägare av golfanläggningarna. Det är den stabila lösningen eftersom incitament till ett privat ägande bygger på ett visst vinstuttag. Tidigare års resultat visar att detta utrymme saknas. Kommunen bör sedan hantera bolaget på samma sätt som andra idrottsanläggningar i kommunen" står det, bland annat, i skrivelsen.

Kommunalrådet Tommy Nilsson (S):

– Kommunen är nu i den situationen att vi måste göra någonting. Ska det bli golf i sommar så måste vi ta beslutet nu.

Det är kommunfullmäktige som tar de slutgiltiga besluten i frågorna.