De två högsta cheferna med ansvar för samhällsutveckling och stadsplanering i Luleå kommun, samhällsutvecklingschef Anna Lind Wikblad och planeringschef Malin Lagervall har i en debattartikel den 9 mars i Norrbottens-Kuriren försvarat en tänkt lokalisering av en återvinningscentral (ÅVC) till bostadsområdet Lövskatan i Luleå kommun.

I vårt svarsinlägg presenterar vi de två chefernas ”teser” som vi sedan kommenterar.

"Tes 1". "...är det viktigt för kommunen att ha en kontinuerlig dialog med de boende på Lövskatan."

Vår kommentar: Hittills har någon dialog inte förekommit. I stället gäller motsatsen, vilket betyder att vi inte får svar på frågor, inte får hjälp med att hitta relevanta dokument och ibland får vilseledande svar. Den ”dialog” som förekommer sker på Norrbottens Kurirens debattsida.

"Tes 2". "Kommunens beslut om att föreslå Lövskatan som plats för verksamheterna grundar sig i en omsorgsfull undersökning ..."

Vår kommentar: Att denna undersökning, "Lokaliseringsutredning", som de två cheferna hänvisar till skulle vara omsorgsfullt genomförd är inte korrekt. Utredningen har mycket stora brister. Exempel på brister; det har inte motiverats varför just fyra områden har valts ut; en titt i gällande översiktsplan hade direkt visat att en av platserna, den på Örnäset, är olämplig eftersom den är utpekad som lämplig mark för framtida bostäder - inte heller motiveras valet av Lövskatan som den mest lämpliga lokaliseringen för en ÅVC; situationen på Lövskatan som är omringat av industriområden och den starkt trafikerade Svartöleden diskuteras inte heller; det saknas en diskussion kring vilka krav som skall ställas på en ny ÅVC; behövs det två ÅVC i Luleå?

Bristerna är många och stora och det är mycket tveksamt om denna utredning ska ha epitetet "Lokaliseringsutredning" och därmed utgöra underlag för beslut i frågan.

"Tes 3". Avsteg från befintliga detaljplaner. Så här skriver de två cheferna. "... alla bygglov har bedömts ... utifrån syftet med den gällande detaljplanen och besluten har tagits på rimliga grunder." "Markområdet där byggloven blivit beviljade är avsatt i den gällande detaljplanen som lämpligt för småindustri. För varje enskilt bygglovsärende har bedömning gjorts och prövats om det ligger i linje med detaljplanens syfte, alltså om det handlar om verksamhet som kan betraktas som småindustri."

Vår kommentar: Vi har inte kunnat hitta att bedömningar eller prövningar har skett som de två cheferna påstår i några bygglovshandlingar. Tvärtom har bygglov beviljats så att industribyggnader har kunnat uppföras med byggnadshöjder på 7,5 meter när detaljplanen föreskriver 4,4 meter. En industribyggnad har fått byggas på två fastigheter (vilket inte är tillåtet) med en total yta på 1 450 kvadrameter. Verksamheten här beskrivs av ägarna som "tung verksamhet".

När det gäller dessa bygglov har samråd med närboende inte skett. Kommunen har också under mer än 30 år upplåtit mark som upplagsplats till Skanska Nord i det som i detaljplanen är fastställt som grönområde. En industrilokal på 2 000 kvadratmeter har fått byggas helt på "prickad mark" utan att samråd med närboende har skett. Många fler (ett 20-tal) stora avvikelser från gällande detaljplaner och beslutsunderlag har skett vilket betyder att industriområdena på Lövskatan har tillåtits att bli mycket mer omfattande än de ursprungligen var planerade för. De två cheferna tycks därmed sakna grund för sina uttalanden.

"Tes 4". I direkt anslutning till de två chefernas diskussion av detaljplanens goda efterlevnad skriver de: "Det är också normalt att ändra på gällande detaljplan för att utveckla ett område."

Vår kommentar: Om de två cheferna verkligen menar att förändringar av detaljplaner kan ske genom att göra stora avsteg från gällande detaljplaner så har de fel. En detaljplan är nämligen ett juridiskt bindande dokument.

"Tes 5". "Allt skall göras för att de boende på Lövskatan ska fortsätta ha ett trivsamt bostadsområde där kretsloppsanläggningen och dess verksamheter kan finnas i harmoni med bostäderna."

Vår kommentar: Om uttalandet ska uppfyllas, så måste industriområdena på Lövskatan på sikt avvecklas och lokaliseringen av en ÅVC till Lövskatan stoppas.

Men om de två cheferna menar allvar med sitt uttalande innebär det också att en ÅVC kan placeras var som helst i Luleå kommun och definitivt kan leva kvar på Kronan ”där kretsloppsanläggningen och dess verksamheter kan finnas i harmoni med bostäderna".

Vi vill att Lövskatan som bostadsområde ska vara välkomnande, trivsamt och vilsamt för de boende!

För Lövskatans boendeförening

TorBjörn Nilsson

Kurt Eriksson