Bergsstaten hade efterfrågat ett nytt ställningstagande, men länsstyrelsen anser att beslutsunderlaget inte ger tillräcklig vägledning för om hur världsarvet Laponia påverkas av en eventuell gruvverksamhet och väljer därför att skicka tillbaka ärendet till Bergsstaten.

– Verksamhetens påverkan på Laponia och dess status som världsarv är inte tillräckligt utredd för att vi ska kunna göra en prövning av mark- och vattenanvändningen enligt miljöbalken. Hur världsarvet eventuellt påverkas är en särskild process och en fråga för Unesco. Vi återsänder därför ärendet till Bergsstaten för fortsatt handläggning, säger länsråd Johan Antti, Länsstyrelsen Norrbotten.

Länsstyrelsen anser att det är oklart om en bedömning av påverkan på världsarv överhuvudtaget kan ske inom ramen för Länsstyrelsens prövning av mark- och vattenanvändning enligt miljöbalken.

– Det är av största vikt att beslutsunderlaget är korrekt, vilket gagnar en snabb och rättsäker process för samtliga berörda intressen, säger Johan Antti.

Anledningen till att Bergsstaten efterfrågade ett nytt ställningstagande av länsstyrelsen är en prejudicerande dom i högsta förvaltningsdomstolen, där man slog fast att det inte räcker med att pröva endast koncessionsområdet utan verkningarna för ett större område måste omfattas.