Huvudmannen har till nämnden tidigare redovisat planerade och vidtagna åtgärder med anledning av bristerna som framkom vid den genomförda tillsynen våren 2018. Små Hopp har nu utarbetat rutiner för öppethållande, tystmadsplikt, det systematiska kvalitetsarbetet och registerkontroll. Huvudmannen har även tagit fram en handlingsplan om personalen skadar sig och fastställt avgifter för verksamheten. Däremot saknar nämnden en handlingsplan i händelse av att ett barn försvinner.Nämnden förelägger därför huvudmannen att upprätta handlingsplaner som säkerställer barnsäkerheten och att dessa är välkända för personalen. Huvudmannen för Små Hopp ska senast den 31 mars redovisa utarbetade handlingsplaner.