Det var under senhösten 2017 som Luleå kommun började undersöka en bortglömd underjordisk byggnad från det andra världskriget. Utredningen fick arbetsnamnet "Den mystiska brandstationen".

Norrbottens-Kurirens efterforskningar visar att det troligen handlar om ett brandvärn som byggdes för att skydda de boende på Skurholmen vid ett eventuellt fientligt luftanfall. Under kriget bedömdes risken som betydande sedan Skurholmsberget utrustats med luftvärnskanoner.

Efter kriget revs garaget på markplan, men av någon okänd anledning lämnades skyddsrummet kvar under jord och blev med åren bortglömt.

Artikelbild

| Hemlighet. I den svarta ringen på bilden ligger "den mystiska brandstationen" som ligger dold under vägbanan på Brogatan.

Läs mer: Här ligger Luleås hemliga rum

Läs mer: Historien om Luleås mest hemliga rum

”Den mystiska brandstationen” består av ett stort rum och en mind­re avskild del. Den ligger rakt under Brogatans nyare del och sträcker sig in på de privata fastigheterna Smörjaren 4 och 6. I samband med utbyggnaden av fjärrvärme placerades kulverten ovanför skyddsrummet.

Nu föreslår stadsbyggnadsförvaltningen en rivning. Skälet är att det kvarlämnade källaren orsakar fuktskador och sprickbildning på ett privat garage på Smörjaren 8.

Artikelbild

| Militärhistoria. Så här ser det ut i Luleås mest hemliga rum. Det finns i dag bara en ingång till skyddsrummet och det är via en grannfastighet.

Enligt Luleå kommuns beräkningar föreligger det inte någon risk att byggnaden ska rasa ihop.

– Det är en gammal skuld som kommunen är skyldiga att ta hand om. Man ska inte lämna kvar en byggnad på det där viset. Den har vållat olägenheter för grannarna, säger projektledaren Jan-Henrik Hallebjörk.

Om politikerna i stadsbyggnadsnämnden bifaller förslaget kommer rivningen att ske under 2018, troligen redan under våren.