Operationssjuksköterska är en av de sjukvårdsprofessioner där det råder allra störst brist på kompetent och utbildad personal.

På Sunderby sjukhus har bristen på medarbetare lett till dels ett stort behov av inhyrda sjuksköterskor, dels till hög arbetsbelastning för den fasta personalen.

– Tyvärr råder en för hög arbetsbelastning. Man har larmat om det under en längre tid, men man upplever inte att det har hörsammats, säger Karin Jonsson som är styrelseledamot i Vårdförbundet i Norrbotten.

Under det senaste året har, enligt Karin Jonssons uppskattning, en handfull sjuksköterskor sagt upp sig som en direkt följd av hög arbetsbelastning och låg löneutveckling. Två till tre av dem har lämnat under den allra senaste tiden.

– Inte jättemånga till antalet, men i en redan hårt pressad verksamhet är det mycket kännbart.

På grund av personalkrisen tvingas regionen hyra in operationssjuksköterskor. Men stafettsjuksköterskorna bidrar inte till avdelningens utvecklings- och förbättringsarbete, samtidigt som de lyfter klart högre löner, vilket också är en källa till missnöje.

– Man hade önskat att arbetsgivaren hade satsat på långsiktighet hos den befintliga personalen i stället, för att befrämja rekrytering och att få fler att stanna kvar.

Jeanette Viklund, som är vårdchef för anestesi, operation och intensivvård, bekräftar att operationssjuksköterskorna i nuläget är för få och att behovet av inhyrd personal fortsatt är stort.

– Men det är av olika anledningar man väljer att sluta. Arbetsmiljön har inte varit tongivande, vi har inte hittat någon röd tråd, säger Jeanette Viklund.

Tidigare har Luleå tekniska universitet bedrivit utbildning av operationssjuksköterskor på plats i Luleå och Jeanette Viklund hoppas att programmet ska återupptas nästa år. Att det just nu gör uppehåll försvårar rekryteringen.

– Vi har inte en naturlig ingång till arbetet som operationssjuksköterska. Då blir det väldigt märkbart när några värdefulla medarbetare slutar.

Enligt Jeanette Viklund har arbetsgivaren jobbat intensivt med bemannings- och arbetsmiljöfrågor sedan 2014. Flera åtgärder har vidtagits, bland annat en ny schemamodell som ger både mer återhämtning och bättre ekonomisk ersättning.

Arbetsgivaren erbjuder också traineeprogram och studielön. Arbetsuppgifter som kan utföras av andra personalkategorier flyttas från operationssjuksköterskorna.

– Vi har lyckats med en hel del av våra åtgärder, men delar finns kvar att arbeta med. Vi måste fortsätta rekrytera.

Karin Jonsson anser att Region Norrbotten länge har saknat en långsiktig plan för rekrytering och personalförsörjning och att det arbete som pågår nu har kommit i gång för sent.

– Vi välkomnar de satsningar som görs, men man skulle absolut kunna bli bättre på det. Det vittnar siffrorna om, säger hon.