Den 1 januari nästa år ska Ungdomens hus ha flyttat från sina nuvarande lokaler.

Staffan Eklund, förvaltningschefen på kultur, fritid och unga, tog i sin månadsrapport upp frågan om ungdomsgården. Han har tagit hjälp av kommunens folkhälsostrateg Ann Sundberg. Hon har hjälpt honom med underlag för att utifrån ett folkhälsoperspektiv titta på frågan.

Av underlaget framgår att ett meningsfullt vardagsliv påverkar ungas hälsa. Tillgången till mötesplatser och att skapa aktiviteter med utgångspunkt från ungdomarnas eget behov bedöms vara viktiga nycklar för att främja en bra miljö.

Staffan Eklund talade om för politikern att det därför är viktigt att man först måste fundera över vad den nya ungdomsgården ska innehålla och fyllas med innan man bestämmer var den fysiskt ska vara.

– En modern ungdomsgård innehåller avsevärt annorlunda och fler aktiviteter än vi idag kan erbjuda här i Boden, sa Staffan Eklund och framhöll den moderna ungdomsgården Brynjan i Gävle som att bra exempel.

Utifrån Ann Sundbergs underlag är slutsatsen att en ny ungdomsgård måste kunna skapa bärande relationer, stärka och bekräfta, vägleda och engagera samt ge ungdomar möjligheter att utvecklas och ta ansvar.

Ordförande Henrik Andersson (L) konstaterade att de har 2,5 miljoner kronor till sitt förfogande att göra något för, men tillade att kostnaderna snabbt kan dra iväg. Att utreda innehållet i den nya ungdomsgården diskuterades inte ens av politikerna, som var eniga om att en lämplig placering är Centralskolan.

– Det är ett perfekt läge, sa Göran Ahlman (M) och fick medhåll av ordförande.

– Det är nära till bussar och ligger centralt och det finns grönytor utanför så att de kan vara ute, sa Hendrik Andersson, men påpekade att Ungdomens hus kommer behöva flytta in i tillfälliga lokaler innan ombyggnationerna av Centralskolan är klara.

Staffan Eklund bedömer att det kan ta ett år och de ska undersöka som det finns möjligheter för Ungdomens hus att vara kvar i sina lokaler efter nyår. Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram detaljerade kostnader och ritningar för att inrätta en ungdomsgård i den gamla folkskolan. Uppdraget ska vara slutfört till nästa nämndsmöte i september.