När försvarsminister Peter Hultqvist (S) i förra veckan gästade Försvarsberedningen gav han instruktioner om att beredningen måste ”se till att nästa försvarsinriktningsbeslut både finansiellt och verksamhetsmässigt är genomförbart inom de ekonomiska ramar som anvisas” (SVT 13/3).

Ett besked som orsakat berättigad förvåning bland beredningens medlemmar.

Tillsammans med Försvarsmakten, Myndigheten för samhällskydd och beredskap och flera andra myndigheter arbetar Försvarsberedningen just nu intensivt med att ta fram underlag inför nästa års beslut om ny långsiktig inriktning för det svenska försvaret. Senast den 14 maj 2019 ska beredningen lämna en försvars- och säkerhetspolitisk rapport till regeringen.

Ett arbete som med Hultqvists nya krav riskerar att få en delvis annan inriktning. Och som tyvärr sätter enigheten på spel i den Försvarsberedning som i december 2017 kom till slutsatsen att ett väpnat angrepp mot Sverige faktiskt inte längre kan uteslutas.

Finansieringsfrågan är givetvis viktig, men den kan inte stå i centrum för Försvarsberedningens arbete.

Att noggrant redovisa uppskattade kostnader för materiel, utbildning, beredskap och annat är en sak. Men vad tjänar Försvarsberedningens analys till om behovet av omfattande upprustning faller redan på att ledamöterna i beredningen inte kan enas om förstärkningen ska finansieras genom skattehöjningar eller besparingar?

Att bestämma varifrån pengarna ska tas för Sveriges försvar ska vara trovärdigt och därmed krigsavhållande är riksdagens uppgift.

Under många år och flera olika regeringar har politikerna underlåtit i att förse det svenska försvaret, såväl militärt som civilt, med de resurser som krävs för att uppfylla de försvarspolitiska beslut som beställts. Omvärldsförändringar till det sämre har konsekvent ignorerats. Kostnader har underskattats. Men man kan inte hur länge som helst blunda för möjliga hot i Sveriges omedelbara närhet bara för att det sparar pengar.

Försvarskostnader är inte vilka budgetposter som helst. Försvaret är en nödvändig försäkring i en allt osäkrare omvärld. Och slutar man betala försäkringspremierna riskerar det att bli väldigt dyrt när olyckan är framme.