DEBATT. Den 3 december 2018 fick jag som kommundirektör uppdraget av en enig kommunstyrelse att ta fram ett förslag till reviderad budget.

Bakgrunden till detta är att antalet barn, unga och äldre ökar snabbare än befolkningen i arbetsför ålder i Luleå och i Sverige som helhet. Inflyttningen till vår del av landet har varit mycket knapp under en lång tid och har försämrats ytterligare sedan antalet nyanlända minskat dramatiskt. Det kommer inte finnas vare sig pengar eller arbetskraft för att leverera välfärd på samma sätt som i dag.

Detta styrks även av rapporten ”Luleås ekonomi och digitalisering” som arbetats fram av en extern arbetsgrupp på uppdrag av kommunstyrelsen. Rapporten konstaterar att kommunens driftskostnader behöver minska med 300-400 miljoner kronor samt att investeringsnivån behöver halveras till 400 miljoner kronor per år. Dessutom måste vi på allvar satsa på digital utveckling.

Konsekvenserna av att bortse från fakta och från rapportens slutsatser skulle bli mycket allvarliga. Kommunens skulder skulle öka dramatiskt inom bara några få år, dessutom skulle kommunen generera stora underskott. Detta är ett arv som nästa generation inte ska behöva hantera. Rapporten i sin helhet finns att läsa på www.vartlulea.se.

Uppdraget innebar ingen förändring gällande kommunens prioriterade områden i övrigt. Målbilderna gällande jämlikhet, jämställdhet samt social och ekologisk hållbarhet kvarstår med full kraft, också det i politisk enighet.

Det förslag till reviderad budget som jag presenterade den 20 februari 2019 innebär en effektivisering av samtliga förvaltningar motsvarande 270 miljoner kronor under perioden 2019-2022. Till det så tillkommer en effektivisering på finansförvaltningen motsvarande 100 miljoner kronor under samma period, framför allt kopplat till minskade investeringar.

Totalt handlar det om en effektivisering på 370 miljoner kronor under fyra år. En utmaning, men fullt möjlig att realisera. Hela förslaget till reviderad budget finns att läsa på www.vartlulea.se.

Förslaget är nu överlämnat till den politiska församlingen för beredning och beslut i kommunfullmäktige den 25 mars 2019.

Mikael Lekfalk,

kommundirektör, Luleå kommun